WSV Del Mare

Privacy

I. Algemeen

WSV DEL MARE hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. WSV DEL MARE houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als WSV DEL MARE zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

WSV DEL MARE vzw
Zetel: Hamstraat 1, 9250 Waasmunster
Emailadres: wsvdelmare@gmail.com

II. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door WSV DEL MARE verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van WSV DEL MARE (uitvoering overeenkomst)
 • om leden en deelnemers aan activiteiten te kunnen verzekeren bij de WWSV koepelfederatie (wettelijke verplichting)
 • om nieuwsbrieven en uitnodigingen te versturen. (gerechtvaardigd belang)
 • om het gestald materiaal te inventariseren en te koppelen aan de eigenaar (administratie) (gerechtvaardigd belang)
 • om subsidies door de overheid te kunnen bekomen (wettelijke verplichting)
 • om deelnemers aan activiteiten of cursussen te kunnen verwittigen in geval van uitstel, annulatie, incidenten, calamiteiten, … (gerechtvaardigd belang)
 • om deelnemers aan activiteiten of cursussen te kunnen bevragen over hun ervaring, om op die manier onze dienstverlening te kunnen verbeteren (gerechtvaardigd belang)

III. Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

De volgende gegevens worden door ons opgevraagd om door te geven aan de WWSV koepelfederatie en de verzekeringsmaatschappij ARENA verzekeringen N.V.:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, nationaliteit

De volgende gegevens worden door ons opgevraagd om onze administratie up to date te houden en om u te kunnen verwittigen bij eventuele schade:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Type, merk, naam en nummer van het materiaal dat op onze terreinen gestald worden

IV. Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties

 • WWSV koepelfederatie
 • Web-based toepassingen (webapplicaties) voor het maken en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • Webhosts voor het verzorgen van de internet omgeving

V. Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • het verzekeren van onze leden (ARENA verzekeringen N.V.)
 • het ontvangen van subsidies door het gemeentebestuur en lokale overheden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

VI. Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

VII. Bewaartermijn

WSV DEL MARE bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. WSV DEL MARE verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar.

Deze periode van 5 jaar vindt WSV DEL MARE gerechtvaardigd om de volgende redenen:

 • om ex-leden toch betrokken te houden bij het clubgebeuren.
 • om in geval van dispuut met derde partijen nog over een historische databank te beschikken.

VIII. Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens WSV DEL MARE van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan
  geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische
  incidenten.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

IX. Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.
Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

X. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct
contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

XI. Beveiliging van de gegevens

WSV DEL MARE kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 2 augustus 2018.